Χιόνης Διονύσιος

Σπουδές

  • Διδακτορικό δίπλωμα
    Τίτλος διατριβής "Short Run and Long Run Foreign Sxchange Rate Modelling" υπό την επίβλεψη του καθηγητή R. MacDonald, University of Strathclyde, (09/1994 - 05/1998).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.Sc. σε Διεθνή Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, Heriot - Watt University, Edinburgh, (09/1989 - 09/1990).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.Sc. σε Οικονομικά, Glasgow University, Glasgow, (09/1994 - 09/1995).
  • Πτυχίο Οικονομικών, Οικονομικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (09/1983 - 06/1987).

Βαθμίδα: Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30)2531039827
E-mail: dchionis@ierd.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
T.K.: 69100 Κομοτηνή

Ώρες Επικοινωνίας: Πέμπτη 13:00-15:00

Διδασκόμενα Μαθήματα
Ευρωπαική Οικονομική

Σύντομο Βιογραφικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημοσιεύσεις