Ραχανιώτης Νικόλαος. Π.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Διδακτορικό δίπλωμα
Γνωστικό αντικείμενο: Ανάλυση προβλημάτων σχεδιασμού, οργάνωσης και ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγικών συστημάτων
Τίτλος Διατριβής: «Συμβολή στη Θεωρία Προγραμματισμού Εργασιών και Εφαρμογές της στην Παραγωγή και το Περιβάλλον»
Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, 2007.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
M.Sc. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Μαθηματικό Τμήμα, 1997.
• Πτυχίο
Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΚΕΜ), 1995.

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

ΠΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλ.: 25310 39574
E-mail: nrachani@ierd.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
T.K.: 69100 Κομοτηνή
Ώρες Επικοινωνίας: Πέμπτη 18.30-20.30

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών:
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Στατιστική Ι
Στατιστική ΙI

Βιογραφικό