Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης - ΜΒΑ

Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης - ΜΒΑ
ΜΒΑ: «Master in Business Administration» :

Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης:

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα.
Oι φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά δεκατρία (13) μαθήματα, και συγκεκριμένα: α) ένδεκα (11) μαθήματα κορμού, και β) δυο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ένα από κάθε προσφερόμενη κατηγορία και εξάμηνο). Από τα μαθήματα επιλογής το ένα (1) είναι το μάθημα που καθορίζει την κατεύθυνση και στον παρακάτω κατάλογο αυτή είναι καταγεγραμμένη εντός παρενθέσεως. Από τα μαθήματα επιλογής μπορεί να επιλεγεί και άλλης κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτισθεί ή αναθεωρηθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

Α Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Γ Εξάμηνο

Δ Εξάμηνο

  • Διπλωματική εργασία. (Εκτελείται σε μία (1) από τις πέντε (5) κατευθύνσεις που επιλέγετε) H Γ.Σ.E.Σ. έχει το δικαίωμα να επιφέρει μετατροπές στο πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων ανά εξάμηνο.
  • H Γ.Σ.E.Σ. έχει το δικαίωμα να επιφέρει μετατροπές στο πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων ανά εξάμηνο.