Κατευθύνσεις ΜΒΑ

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA : Master of Business Administration) στις εξής κατευθύνσεις:

1) Γενική Διοίκηση (General Management)
2) Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική (International Finance and Banking)
ε) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping)

Η επιλογή της κατεύθυνσης ορίζεται από την επιλογή του μαθήματος κατεύθυνσης και την επιλογή και εκτέλεση Διπλωματικής Εργασίας στην ίδια κατεύθυνση.