Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

1.Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

2.Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


1. Διοικητικά Όργανα, Διδάσκοντες
1.1 Διοικητικά Όργανα
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Πρόγραμμα εφεξής) διοικείται από τον Διευθυντή των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Διευθυντή εφεξής) και την Επιτροπή του Προγράμματος (Επιτροπή εφεξής) της οποίας προΐσταται και η οποία απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών που ορίζονται από την ΓΣ του Τμήματος.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, που είναι μέλος της Επιτροπής, συντονίζει τις λειτουργία και τις δραστηριότητες της Επιτροπής. Ταυτόχρονα, μαζί με κάποιο ακόμα μέλος της Επιτροπής έχει και τον ρόλο του σύμβουλου-καθηγητή για τους φοιτητές του Προγράμματος. Ο ρόλος του σύμβουλου-καθηγητή είναι αποκλειστικά συμβουλευτικός και υποστηρικτικός σε θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με την συμμετοχή του φοιτητή στο Πρόγραμμα.
Η Επιτροπή, σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο) παρουσιάζει στην ΓΣ του Τμήματος την εν γένει πορεία του Προγράμματος και αναφέρεται επίσης σε θέματα που αφορούν την λειτουργία και αξιολόγηση του Προγράμματος.
Ορίζεται ρητά ότι κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΠΜΣ και ΓΣΕΣ.
1.2 Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα
Τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα από μέλη ΔΕΠ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος ή μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ εκτός Οικονομικών Επιστημών καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες.
1.3 Διδακτικές Υποχρεώσεις
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών δεν μπορούν να διδάξουν περισσότερα από τρία (3) μαθήματα στο Πρόγραμμα, και πάντα σύμφωνα και με τις διδακτικές τους υποχρεώσεις στα άλλα προγράμματα του Τμήματος.
2 Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες
2.1 Διάρκεια Μαθημάτων
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες.
2.2 Εξετάσεις
Οι φοιτητές του Προγράμματος εξετάζονται ανά μάθημα στις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου (για τα εξάμηνα Α και Γ του Προγράμματος), του Iουνίου (για το Β εξάμηνο) και του Σεπτεμβρίου (για τις επαναληπτικές εξετάσεις των εξαμήνων Α και Β). Επίσης, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος για το Γ εξάμηνο του Προγράμματος ορίζεται δύο εβδομάδες μετά το πέρας της κανονικής εξεταστικής περιόδου του συγκεκριμένου εξαμήνου. Ως βαθμός ελάχιστης επιτυχημένης εξέτασης σε κάθε μάθημα ορίζεται το πέντε (5) και ως υψηλότερος το δέκα (10). Ο βαθμός αυτός μπορεί να αποτελείται εν μέρει από αποτελέσματα στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις του σχετικού μαθήματος και εν μέρει από αποτελέσματα σε αναθέσεις εργασιών ή άλλου είδους εξέταση κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με την κρίση του διδάσκοντος. Η ίδια βαθμολογική κλίμακα ισχύει και για τις μεταπτυχιακές εργασίες.
2.3 Ελάχιστος Αριθμός Φοιτητών
Για τα μαθήματα επιλογής του Προγράμματος προϋπόθεση λειτουργίας τους είναι η επιλογή τους από τουλάχιστον 6 φοιτητές.
3 Φοιτητές
3.1 Υποχρεώσεις των Φοιτητών του Προγράμματος
Οι φοιτητές του Προγράμματος είναι υποχρεωμένοι:
1. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του Προγράμματος και να υπογράφουν το παρουσιολόγιο.
2. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
4. Να καταβάλουν τα δίδακτρα που προβλέπονται στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
5. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Προγράμματος του Τμήματος ΔΟΣΑ και του Πανεπιστημίου καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
3.2 Παρακολούθηση του Προγράμματος
Η παρακολούθηση όλων των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (δηλ. παραδόσεις μαθημάτων, σεμινάρια, διαλέξεις από επισκέπτες, και όποιες άλλες δραστηριότητες προβλέπονται σε κάθε μάθημα του Προγράμματος) στα πλαίσια του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Προγράμματος. Εάν ο φοιτητής/φοιτήτρια απουσιάσει περισσότερο από το 20% των παρακολουθήσεων σε κάποιο μάθημα, ανεξαρτήτου αιτίας, τότε ο φοιτητής θεωρείται ότι αυτομάτως αποτυγχάνει στην τελική εξέταση του μαθήματος και συνεπώς θα πρέπει να πάρει μέρος στην επαναληπτική εξέταση του μαθήματος.
Κατά την διάρκεια κάθε μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να υπογράφουν στο παρουσιολόγιο.
3.3 Σεμινάρια, Διαλέξεις και Άλλες Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες
Πέρα από τις διαλέξεις/φροντιστήρια των μαθημάτων του Προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν και να συμμετέχουν και στις υπόλοιπες ακαδημαϊκές εκδηλώσεις/δραστηριότητες του Προγράμματος, όπως σεμινάρια, διαλέξεις, κ.λ.π. διότι αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος και είναι εξίσου σημαντικές με τα μαθήματα του Προγράμματος.
3.4 Διπλωματική Εργασία
Με το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Γ εξαμήνου, οι διδάσκοντες του Προγράμματος προτείνουν θέματα για την διπλωματική εργασία των φοιτούντων στο Πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές μπορούν από κοινού με κάποιον καθηγητή του Προγράμματος να επιλέξουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασία η οποία εκπονείται κατά την διάρκεια του Δ Εξαμήνου των σπουδών τους στο Πρόγραμμα. Συνεπώς, μέχρι την 20η Απριλίου θα πρέπει κάθε φοιτητής να έχει προσκομίσει στην γραμματεία του Προγράμματος προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την διπλωματική του εργασία όπου θα προσδιορίζεται το θέμα της εργασίας, η επιχείρηση ή και οργανισμός με τον οποίο θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η σχετική βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Κατά την διάρκεια του Δ Εξαμήνου ο φοιτητής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή εκπονεί την διπλωματική εργασία. Όλες οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή του Προγράμματος όχι αργότερα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Τέλος, κάθε καθηγητής μπορεί να επιβλέπει το μέγιστο πέντε (5) διπλωματικές εργασίες το χρόνο.
Ρήτρα Επέκτασης πέραν των δύο ετών
Οποιαδήποτε παράταση πέραν των δύο ετών κανονικών σπουδών, για την υποβολή της διπλωματικής, απαιτεί έγγραφο αιτιολογημένο αίτημα στην Γραμματεία, την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή, την σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ΠΜΣ, και την έγκριση της επιτροπής του ΠΜΣ. Υπογραμμίζεται ότι είναι διαδικασία κατ'εξαίρεση και είναι συνυφασμένη με πρόσθετα δίδακτρα ίσα με το ένα τέταρτο (1/10) των διδάκτρων του Προγράμματος, για κάθε επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο τα οποία και προκαταβάλλονται. Η «Ρήτρα Επέκτασης πέραν των δύο ετών» αναφορικά με την εκπόνηση Διπλωματικής; Εργασίας τίθεται σε ισχύ με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

3.5 Επαναληπτικές Εξετάσεις
Σε περίπτωση που φοιτητής του Προγράμματος αποτύχει σε κάποιο μάθημα δικαιούται να επαναλάβει την τελική εξέταση του μαθήματος μια φορά και μόνο (κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση νέας αποτυχίας στην εξέταση αυτή ο φοιτητής δεν μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση του Προγράμματος.
3.6 Αποφοίτηση

Για να αποφοιτήσει κάποιος φοιτητής από το Πρόγραμμα θα πρέπει:
1. Να έχει τελειώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του Προγράμματος, υποχρεωτικά και επιλογής, όπως επίσης και την διπλωματική εργασία.
2. Να έχει εκπληρώσει όλες τις χρηματοοικονικές του υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα.
3. Να έχει επιστρέψει όλα τα βιβλία/περιοδικά που έχει δανειστεί από την βιβλιοθήκη.
3.7 Αξιολόγηση του Προγράμματος
Οι φοιτητές αναμένεται να αξιολογούν το Πρόγραμμα σε επίπεδο μαθημάτων αλλά και το Πρόγραμμα ως σύνολο ως εξής:
1. Στην τελευταία διάλεξη κάθε μαθήματος οι φοιτητές αξιολογούν το μάθημα και τον διδάσκοντα καθηγητή.
2. Στο τέλος του Β Εξαμήνου οι φοιτητές αξιολογούν το Πρόγραμμα σαν σύνολο.
3. Στο τέλος του Προγράμματος (δηλ. μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της διπλωματικής τους εργασίας) οι φοιτητές αξιολογούν το Πρόγραμμα σαν σύνολο.
4 Διαδικασία Εισαγωγής στο Πρόγραμμα
4.1 Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η Επιτροπή του Προγράμματος προβαίνει σε δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο (τον Μάρτιο κάθε έτους) προς του ενδιαφερόμενους υποψήφιους για το Πρόγραμμα που προσδιορίζει:
1. Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα.
2. Την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.
3. Τον γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψήφιων.
4. Την διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών.

Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε από την γραμματεία είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος.
Οι αιτήσεις και η επιλογή φοιτητών/φοιτητριών για το ΠΜΣ MBA - Master in Business Adminstration γίνονται σε δυο κύκλους:
• Α' Κύκλος: Μάιος
• Β΄ Κύκλος: Σεπτέμβριος
4.2 Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι του Προγράμματος πρέπει να καταθέτουν τα εξής δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Επίσημο αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών.
• Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
• Δύο συστατικές επιστολές από διδάσκοντες κατά την διάρκεια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του υποψήφιου, και εφόσον είναι δυνατόν και μία συστατική επιστολή από εργοδότη του υποψήφιου.
• Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας που μπορεί να είναι: Proficiency του Cambridge University ή του University of Michigan, ή Toefl ή IELTS ή άλλο.
• Έκθεση ενδιαφερόντων.
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, άλλα πτυχία, κ.λ.π.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την μη συμμετοχή του σε άλλο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
4.3 Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων
Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους εμπρόθεσμα γίνεται σε τρεις φάσεις:
• Πρώτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και προκρίνει για συνέντευξη τον σχετικό αριθμό υποψηφίων. Η αξιολόγηση γίνεται δίνοντας έμφαση στον βαθμό πτυχίου (30%), στην συνάφεια και επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος (40%), στην επαγγελματική προϋπηρεσία (10%), στην έκθεση ενδιαφερόντων (5%), στα επιπλέον προσόντα (μεταπτυχιακά, παρακολούθηση σεμιναρίων, πρακτική εργασία, συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus) (5%), και στην συνέντευξη (10%).
• Δεύτερη φάση: Οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί για την φάση αυτή περνούν από συνέντευξη από μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος.
• Τρίτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος συνεδριάζει (σε ολομέλεια) και καταρτίζει την λίστα των υποψηφίων που εισάγονται στο Πρόγραμμα όπως επίσης και λίστα επιλαχόντων που δεν ξεπερνά το 20% των θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα.

Τέλος, για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται, αρμόδια είναι η Επιτροπή ΠΜΣ και η ΓΣΕΣ του Τμήματος.