Ερευνητικό Ινστιτούτο C.E.D.I.M.E.S.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο ιστορικό του Τμήματος, με πρωτοβουλία της πρώην Πρυτάνεως και Προέδρου του C.E.D.I.M.E.S. - GRẺCE, Καθηγήτριας κ. Μαρίας Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, καθώς και με την αμέριστη συμπαράσταση του προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή κ. Γιώργου Χατζηκωνσταντίνου, του Ερευνητικό Κέντρο C.E.D.I.M.E.S. - GRẺCE (Ελληνικό Παράρτημα) έχει πλέον προγραμματισθεί να εγκατασταθεί στην Κομοτηνή.

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, αφού έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1020/26-06-2002 (Α7292/26-06-2002) έγγραφο του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, αποφάσισε να εγκρίνει την ίδρυση Ερευνητικού Ινστιτούτου στο Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. του Δ.Π.Θ. έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και προωθείται για υπογραφή. Ο τότε Πρύτανης κ. Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, έχοντας δείξει προσωπικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επέτυχε να δοθεί το νεοκλασσικό κτίριο της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 3, που ανήκει στην πανεπιστημιακή περιουσία, για τη στέγασή του.

Το C.E.D.I.M.E.S (Centre d' Etudes du Developpement International et des Mouvements Economiques et Sociaux) έχει την έδρα του στο Παρίσι και ειδικά στο Πανεπιστήμιο PARIS II. Πρόεδρός του ο Καθηγητής κ. Claude Albagli.

Το « Κέντρο Μελέτης της Διεθνούς Ανάπτυξης και των Κοινωνικοοικονομικών Κινήσεων », C.E.D.I.M.E.S, διαθέτει ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο, καθώς και αυτοδιοικούμενο « κατάστημα » σε μία πόλη κάθε ξένης χώρας. Για την Ελλάδα η πόλη αυτή είναι η Κομοτήνη. Σύμφωνα με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το C.E.D.I.M.E.S. - GRẺCE θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Αντικείμενα του Ερευνητικού Ινστιτούτου είναι τα ακόλουθα:

 • Η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα των οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων
 • Η Θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα οικονομικών φαινομένων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση και ειδίκευση στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  Α) Τη διοίκηση της ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  Β) Τη διαχείριση οικονομικών κρίσεων και συγκρούσεων (διεθνών και περιφερειακών)
  Γ) Το στρατηγικό οικονομικό σχεδιασμό και την ανάλυση της εθνικής, διεθνούς και περιφερειακής συγκυρίας.
  Δ) Τις διεθνείς επενδύσεις νέων οικονομιών και τεχνολογιών.
  Ε) Τη γεωπολιτική σταθερότητα και την κοινονικοοικονομική ασφάλεια.
  ΣΤ) Τις εξελίξεις των αγορών εργασίας, κεφαλαίου και πόρων σ εεθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η απασχόληση νέων ερευνητών που ετοιμάζουν, διδακτορική διατριβή και μπορούν να καλύπτουν διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Δ.Ο.Σ.Α.
 • Η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις καθώς και σ' αυτά που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το C.E.D.I.M.E.S.
 • Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός της επιστημονικής σκέψης και του επιστημονικού προβληματισμού, καθώς και η διαμόρφωση συμβουλευτικών προτάσεων προς την πολιτεία, στα θέματα που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες ερευνητικές κατευθύνσεις.
 • Η ανάληψη μελετών για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τους ερευνητικούς στόχους που τίθενται.

Οι στόχοι του ερευνητικού αυτού Ινστιτούτου είναι οι ακόλουθοι:

 • Η συμβολή στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, καθώς και της επιστημονικής κοινότητας του Δ.Π.Θ., τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον.
 • Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Θράκης και της Ελλάδος γενικότερα.
 • Η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Θράκης και των ευκαιριών επενδύσεων με την αξιοποίηση των πορισμάτων των εξειδικευμένων ερευνών και την ευρύτερη γνωστοποίησή τους, καθώς και η ανάδειξή της ως εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και φυτωρίου νέων επιστημόνων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στην ευρύτερη περιοχή.

Το Ινστιτούτο θα διοικείται από επταμελές Δ.Σ. Πρόεδρος θα είναι ο εκάστοτε διευθυντής του C.E.D.I.M.E.S. στην Ελλάδα, που θα ορίζεται από τη πλειοψηφία των ανά την υφήλιο διευθυντών του και αναπληρωτής του θα είναι καθηγητής του Τμήματος Δ.Ο.Σ.Α. που θα τυγχάνει και μέλος του C.E.D.I.M.E.S.

Τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Δ.Σ. θα ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος που θα περιλαμβάνουν : έναν Καθηγητή του Τμήματος Δ.Ο.Σ.Α., τον εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ξάνθης, τον εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης και τον εκπρόσωπο του Σ.Β.Β.Ε.

Το Δ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία όταν το ήμισυ και πλέον ενός των μελών του θα είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Δ.Σ. θα συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν θα παρίσταται ανάγκη.

Το Ινστιτούτο C.E.D.I.M.E.S. της Κομοτηνής θα συνεργάζεται με το Ίδρυμα Δελιβάνη, θα εκδοθούν μελέτες από κοινού, θα οργανώνουν συνέδρια και ημερίδες από κοινού και το δεύτερο θα συνδράμει οικονομικά το πρώτο, όταν παρίσταται ανάγκη και εντός των ορίων των δυνατοτήτων του.

Πόροι του ινστιτούτου θα είναι :

 • Τα έσοδα από πηγές χρηματοδότησης του εξωτερικού.
 • Τα έσοδα από έρευνες και ερευνητικά προγράμματα που θα ανατίθεται από ιδιώτες, οργανισμούς είτε και το δημόσιο.
 • Τα έσοδα από δωρεές και κληροδοτήματα.
 • Η συνδρομή του Ιδρύματος Δελιβάνη κατά περίπτωση.
 • Η συνδρομή και οι οικονομικές ενισχύσεις από επιχειρηματικούς φορείς, μεμονωμένες επιχειρήσεις και βιομηχανίες.
 • Τα έσοδα από τις δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου.
 • Προγράμματα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. - Νομαρχία Ροδόπης.

Η ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου C.E.D.I.M.E.S - GRECE δεν θα βαρύνει οικονομικά το Δ.Π.Θ. ούτε και το εποπτεύον Υπουργείο Παιδείας.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία ακαδημαϊκή και επιστημονική επιτυχία. Υποψήφιοι διδάκτορες και Καθηγητές, καθώς και ειδικοί επιστήμονες οικονομολόγοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν σ' αυτό, να ανακαλύψουν ερευνητικές διεξόδους και να αποκαταστήσουν μία δομή ροής πληροφοριών από τις επιχειρήσεις και την κοινωνία προς το πανεπιστήμιο και αντίστροφα.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος θα έχουν στη διάθεσή τους μελλοντικά τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος και θα εργάζονται ερευνητικά εκεί, συντρέχοντας το τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. στις επιστημονικές και άλλες ανάγκες του. Το Δ.Ο.Σ.Α. είναι υπερήφανο για την εξέλιξη αυτή. Η υλοποίηση του ιδρύματος θα σημαίνει νέες ευκαιρίες για όλους.