Πληροφορίες - Προπτυχιακά

Οργάνωση Σπουδών

Α) Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια των σπουδών δεν καθορίζεται από το Νόμο.

Β) Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων εξαμήνου

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνία που ορίζεται μέσα σε προθεσμία περίπου τριών (3) εβδομάδων, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος μία δήλωση, στην οποία να δηλώνονται τα μαθήματα, τα οποία αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού εντύπου, το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία.

Η παραπάνω δήλωση θα υποβληθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από οποιονδήποτε, που θα έχει νόμιμη εξουσιοδότηση για αυτό το σκοπό. Δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας. Επίσης μετά την λήξη της προθεσμίας, δε γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε αιτήσεις για αλλαγή δηλώσεως, η οποία έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα.

Αν ένας/ μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα, και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει διδακτικά βοηθήματα ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου.

Γ) Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογήν μαθημάτων, το περιεχόμενο τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται για κάθε πτυχίο με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Π και των Σχολών και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από οκτώ (8).

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό « διδακτικών μονάδων » (δ.μ.). Η δ.μ. αντιστοιχεί σε μια (1) εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο, προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος. Στο πρόγραμμα σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων στα εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση.

Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστον το ¼ του Προγράμματος Σπουδών.

Αρμόδια για την κατάρτιση του προγράμματος είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από τα μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων, όταν αυτά δημιουργηθούν.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και στην Ε.Α.Γ.Ε. και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής του Τμήματος.

Στα προγράμματα σπουδών ενός Τμήματος μπορούν να περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τομέα άλλου Τμήματος της ίδιας ή άλλης σχολής. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού γίνεται με απόφαση της Κοσμητείας ή του Πρυτανικού Συμβουλίου αντίστοιχα μετά από πρόταση των αντιστοίχων Τμημάτων ή Σχολών.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο (αρθρ. 1 παρ. 5 του Ν. 2188/94).

Δ) Διδακτικά βιβλία και βοηθήματα

Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα τα οποία χορηγούνται δωρεάν.