Λογιστική ΙΙ

Διδάσκων: ΠΔ 407/80

Σκοπός και Περιεχόμενο του Μαθήματος

Το μάθημα της Λογιστικής ΙΙ αφορά την εκμάθηση και την εξοικείωση των φοιτητών με τις λογιστικές μεθόδους που διέπουν την σύγχρονη λογιστική επιστήμη αλλά και χρήσιμες επιστημονικές προσεγγίσεις για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχειών (Κ.Β.Σ.) και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Στις διαλέξεις παρουσιάζονται με χρήση Power point όλα τα βήματα για την λογιστική παρακολούθηση των εταιρειών σύμφωνα με την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ και εξετάζονται επιμέρους ζητήματα που αφορούν την καταχώρηση λογιστικών γεγονότων και ειδικότερα για το άνοιγμα - λειτουργία - κλείσιμο βιβλίων βάσει Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α. και του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Επιπρόσθετα γίνεται ανάλυση του Συγκεντρωτικού Συστήματος, της Λογιστικής Υποκαταστημάτων, όπως διδάσκονται και οι αρχές διερεύνησης των ισολογισμών.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος γίνεται παρουσίαση των λογιστικών πακέτων παρακολούθησης και καταγραφής για βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας.

Επιδιωκόμενα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Με την συνεχή παρακολούθηση αλλά και την επιτυχή εξέταση οι φοιτητές αναμένονται να κατανοήσουν την λογιστική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά αφού κατά την διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας.

Κατά την διάρκεια των διαλέξεων γίνονται αναφορές για την λογιστική παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιρειών αλλά και αναφορές για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που ισχύουν σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Ενδεικτική Δομή και Θεματικές Ενότητες

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.
  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3,4,5,6,7
  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
  • ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
  • ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
  • ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
 3. Φ.Π.Α.
  • ΑΠΟΔΟΣΗ –ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α.
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
  • ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 4. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
 5. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
 6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 8. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

 1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΕΜ «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», τόμοι Α,Β,Γ,Δ, Εκδοτικός οίκος Σακελλη & Συνεργάτες, Πειραιάς.
 2. Σημειώσεις Παραδόσεων – Διαλέξεις (power point)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 1. ΛΕΟΝΤΑΡΗ Μ. (1992) « ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα.
 2. ΜΠΑΛΗΣ Θ (2004) «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» Τόμος Β, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Σταμουλη, Αθήνα.
 3. ΠΑΠΑΔΕΑΣ Β(2006) « ΚΒΣ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΛΓΣ»¨, 10η Έκδοση , Αθήνα
 4. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ν & ΚΕΡΑΜΟΝΤΕ Γ (2007) « ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Π.Χ.Π» Εκδόσεις Σταμουλη, Αθήνα.
 5. ΤΟΥΡΝΑ –ΓΕΡΜΑΝΟΥ Ε (2003) « ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΛΓΣ» 4η Έκδοση, Αθήνα.
 6. ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΥ Α (1980) « ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 2Η Έκδοση, ΘΕΣ/ΚΗ.
 7. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ν & ΚΕΡΑΜΟΝΤΕ Γ (2007) « ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Π.Χ.Π» Εκδόσεις Σταμουλη, Αθήνα.
 8. ΤΟΥΡΝΑ –ΓΕΡΜΑΝΟΥ Ε (2003) « ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΛΓΣ» 4η Έκδοση, Αθήνα.
 9. ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΥ Α (1980) « ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 2Η Έκδοση, ΘΕΣ/ΚΗΔιαφάνειες του Μαθήματος (power point)

Ασκήσεις

Λογιστική Εταιρειών 2